สวนพฤกษศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ /

สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

สวนพฤกษศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

        สวนพฤกษศาสตร์ ดำเนินการสร้างในปี พ.ศ. 2556 เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีวัตถุประสงค์ปลูกจิตสำนึก รักหวงแหน และตระหนักในคุณค่าของพฤกษชาติของท้องถิ่นและประเทศให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่สนใจ อันนำไปสู่ความร่วมมือ ร่วมใจกันส่งเสริมพันธุกรรมพืชอย่างยั่งยืน ทั้งยังเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่มีความร่มรื่น สวยงาม ภายในอาคารจัดการแสดงความรู้เกี่ยวกับพรรณไม้ โดยแบ่งนิทรรศการออกเป็น 3 กลุ่มที่สำคัญ คือ 1. พรรณไม้ป่าเต็ง 2. พรรณไม้ป่ารัง 3. พรรณไม้ในท้องถิ่น

ติดต่อเจ้าหน้าที่