หน่วยการคลังและงบประมาณ /

สำนักงานผู้อำนวยการเทคโนธานี

หน่วยการคลังและงบประมาณ

     หน่วยการคลังและงบประมาณ : ทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบเบิกจ่ายเงิน ควบคุมค่าใช้จ่ายตามแผนงบประมาณประจำปีและจัดซื้อจัดจ้างของเทคโนธานี ประกอบด้วย งานแผนงบประมาณ งานการเงินบัญชี และงานพัสดุ โดยมีขอบข่ายงานพอสังเขปดังนี้

- งานแผนงบประมาณ  มีหน้าที่จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีตามเกณฑ์ตัวชี้วัดผลงานที่ได้รับมอบหมายจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รายงานผลงานตามแผนงานหลัก/งานประจำ/โครงการ ติดตามประเมินผลงานทบทวนแผนปฏิบัติการ วิเคราะห์ผลดำเนินงานเพื่อเสนอผู้บริหาร และตรวจสอบรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ทบทวนปรับปรุงงบประมาณระหว่างปี และควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายให้เป็นไปตามแผนงบประมาณ และจัดทำทะเบียนคุมแยกประเภทรายการเงินงบประมาณ
ติดต่อเจ้าหน้าที่

- งานการเงินบัญชี  มีหน้าที่รับเงินรายได้เทคโนธานี ออกหลักฐานใบเสร็จรับเงิน รายงานเงิน คงเหลือประจำวัน เบิกจ่ายเงินยืมทดรองจ่าย นำเงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายนำส่งสรรพากร เบิกจ่ายเงินสวัสดิการประกันสังคม เบิกจ่ายเงินค่าตรวจสุขภาพและรักษาพยาบาล จัดทำบันทึกรายการทางบัญชีในใบสำคัญต่างๆ จัดทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร แจ้งหนี้การใช้บริการพื้นที่ภายในอาคารสุรพัฒน์ 1 จัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้และเจ้าหนี้ทุกประเภท ติดตามลูกหนี้ และให้ข้อมูลการตรวจสอบงบการเงินของหน่วยตรวจสอบภายใน และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ติดต่อเจ้าหน้าที่

- งานพัสดุ  มีหน้าที่จัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ตามกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร ตามระเบียบวิสาหกิจ และดำเนินการตามระเบียบพัสดุ เบิกจ่ายวัสดุสำนักงาน จัดเก็บดูแลรักษาวัสดุสำนักงาน จัดจำหน่ายวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้แล้ว จัดทำทะเบียนคุม ทรัพย์สิน และควบคุมทะเบียนครุภัณฑ์
ติดต่อเจ้าหน้าที่