Office of Sirindhorn Learning Park /

Office of Sirindhorn Learning Park,

  • เมืองจราจรจำลอง
  • อุทยานผีเสื้อ
  • ห้องไทยศึกษานิทัศน์
  • พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีไทยโบราณ
  • สวนเกษตรเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา
  • อาคารกาญจนาภิเษก

หลักการและลักษณะงาน :
        เป็นหน่วยบริการอุทยานการเรียนรู้สิรินธร มีแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย โดยมีการระดมทรัพยากรและสรรพกำลังที่มีอยู่ให้มหาวิทยาลัยมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่เป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีที่สร้างภูมิรู้ ภูมิธรรม และภูมิปัญญา เพื่อการพัฒนาสังคมที่มีความสุขและยั่งยืน อีกด้วย ซึ่งถือ เป็น การปฏิบัติใน ภารกิจความรับผิดชอบต่อสังคมของมหา วิทยาลัย (USR: University Social Responsibility) เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทางด้าน การเกษตร วิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ โดยถ่ายทอดผ่านสื่อการเรียนรู้ แบบมีชีวิตและไม่มีชีวิต