Science and Innovation Park /

Science and Innovation Park

• หน่วยอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 
• หน่วยพัฒนาธุรกิจและนวัตกรรม 
• หน่วยวิจัยและพัฒนา 

หลักการและลักษณะงาน : สำนักงานบริหารอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม เป็นศูนย์กลางทาง วิชาการในการส่งเสริมสภาพความเป็นอยู่ของชุมชน รับผิดชอบในภารกิจการปรับแปลง พัฒนาและการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการเกษตร การอุตสาหกรรม ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก สร้างเครือข่ายในภูมิภาค การให้คำปรึกษา สนับสนุนส่งเสริมการประกอบธุรกิจด้านต่างๆ ให้มีความมั่นคง และยั่งยืน สนับสนุนส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ประกอบการ ยกระดับเทคโนโลยีการผลิต ให้บริก ารวิเคราะห์ทดสอบทางห้องปฏิบัติการ เชื่อมโยงนำผลงาน วิจัยออกสู่เชิงพาณิชย์ ซึ่งมีหน่วยงานภายใต้โครงสร้างบริหารงานที่ทำหน้าที่ให้บริการตามภารกิจที่เกี่ยวข้องด้านต่างๆ