โครงสร้างบริหาร /

โครงสร้างคณะกรรมการประจำเทคโนธานี

 

 

ประธาน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีรศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ

 
 
 
 

รองประธาน
ฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาเทคโนโลยีรศ. ดร. อนันต์ ทองระอา

 
 
 
 

รองประธาน
ฝ่ายการเงินและทรัพย์สินผศ. ดร.พงษ์ชัย จิตตะมัย

 
 
 
  คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  


นางสุบงกช วงศ์วิชยาภรณ์


ผศ.ดร.ประวิตร นิลสุวรรณากุล


ดร.เจนกฤษณ์ คณาธารณา

     


นางศิวาพร วงศ์วิวัฒน์ไชย


นายไพสิทธิ์ ปิติทรงสวัสดิ์


 
 
 
  คณะกรรมการภายใน  

คณบดีสำนักวิชา
วิศวกรรมศาสตร์

รศ.ร.อ.ดร.กนต์ธร ชำนิประศาสน์

คณบดีสำนักวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร

ศ.ดร.หนึ่ง เตียอำรุง
 

คณบดีสำนักวิชา
เทคโนโลยีสังคม

รศ.ดร.วีรพงษ์ พลนิกรกิจ
 

คณบดีสำนักวิชา
วิทยาศาสตร์

ผศ.ดร.วรวัฒน์ มีวาสนา

ผู้อำนวยการ
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

อ.ดร.สาโรช รุจิรวรรธน์

ผู้อำนวยการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา

รศ.ดร.พีระพงษ์ อุฑารสกุล

ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรม

และเทคโนโลยีการศึกษา

อ.ดร.ขรรค์ชัย โกศลทองกี่

ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจ

ศึกษาและพัฒนาอาชีพ

รศ.ดร.กองพล อารีรักษ์

คณบดีสำนักวิชา
สาธารณสุขศาสตร์

อ.ดร.ชลาลัย หาญเจนลักษณ์

คณบดีสำนักวิชา

ทันตแพทยศาสตร์

ผศ.ทพญ.ดร.ยุพิน ส่งไพศาล

คณบดีสำนักวิชา

แพทยศาสตร์

ศ.นพ.สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ

คณบดีสำนักวิชา

พยาบาลศาสตร์

ผศ.ดร.รวมพร คงกำเนิด

       

กรรมการและเลขานุการ
ผู้อำนวยการเทคโนธานี

ผศ.ดร.วีรชัย อาจหาญ

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
รองผู้อำนวยการเทคโนธานี

ผศ.ดร.ปภากร พิทยชวาล

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
รองผู้อำนวยการเทคโนธานี

ผศ.ดร.สารัมภ์ บุญมี