ประชาสัมพันธ์/ข่าว/กิจกรรม /

เทคโนธานี เปิดรับสมัครอบรมข้อกำหนดมาตราฐาน ISO9001:2015 และ ISO14001:2015
ประเภท : ข่าว
11 มิ.ย. 2564 00:00 น.
ประกาศ รายชื่อบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) เฉพาะประเภทบัณฑิตจบใหม่ และประเภทประชาชน (เพิ่มเติมครั้งที่ 4)
ประเภท : ข่าว
11 มิ.ย. 2564 00:00 น.
ประกาศรับสมัครคณะอาจารย์ นักวิจัย หรือบุคลากรเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ภายใต้โครงการ ส่งเสริมการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
ประเภท : ข่าว
10 มิ.ย. 2564 00:00 น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบTOEFL ITP 4/64
ประเภท : ข่าว
7 มิ.ย. 2564 00:00 น.