ข่าว /

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEFR สอบวันที่ 28 เม.ย. 67 (รอบ 5/67)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CEFR สอบวันที่ 28 เม.ย. 67 (รอบ 5/67)

☺กรุณาอ่านรายละเอียดและปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด ศูนย์สอบจะไม่รับผิดชอบกรณีใดๆที่มีการประกาศแจ้งไว้ก่อนแล้ว (กรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดศูนย์สอบขอปฏิเสธไม่ให้เข้าห้องสอบในทุกกรณี)


♠ การรับผลคะแนนสอบ [Receiving exam results]
1. การรับผลคะแนนสอบมีระยะเวลา 7 วันทำการ นับจากวันที่สอบ
2. ผู้สอบมารับผลคะแนนสอบด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 8-17 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องอบรมสัมมนา ชั้น 1 อาคารสุรพัฒน์ 1 (ห้องตรงข้ามด้านหลังธนาคารกรุงไทย) ในวันและเวลาราชการเท่านั้น (งดรับผลสอบช่วงพักกลางวัน) โดยการรับผลคะแนนสอบให้ผู้สอบแสดงบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรนักศึกษากับเจ้าหน้าที่ และแจ้งข้อมูลห้องสอบ/รอบเวลาสอบ
3. มีบริการจัดส่งผลสอบทางไปรษณีย์ โดยให้ผู้สอบแจ้งความประสงค์กับเจ้าหน้าที่ในวันสอบเท่านั้น พร้อมชำระเงินค่าบริการจัดส่งผลสอบทาง EMS เป็นจำนวน 50 บาท (รับเฉพาะเงินสดเท่านั้น)
4.*กรณีที่ผู้สอบไม่มารับผลคะแนนตามระยะเวลาที่กำหนด หรือใบผลคะแนนหาย หรือต้องการขอผลคะแนนใหม่ (ScoreReprint) ให้แจ้งความประสงค์เข้ามาทางอีเมล cefrsut@gmail.com ศูนย์สอบ มทส. จะดำเนินการออกใบรับรองการสอบให้กับท่าน โดยมีค่าบริการในการดำเนินการ ►สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทาง LINE : @asp2020

 


สำหรับผู้สอบ CEFR รูปแบบ On-Site ปฏิบัติตามดังนี้
1. อ่านข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าสอบ CEFR ศูนย์สอบเทคโนธานีอย่างละเอียด (ดังภาพข้างบน ↑) โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ศูนย์สอบกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด!! *หากไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ให้เข้าห้องสอบทุกกรณีและถือว่าผู้สอบใช้สิทธิ์ในการสอบครั้งนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว (ระเบียบอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโปรดติดตามข่าวสารล่วงหน้าก่อนวันสอบ)
2. ผู้สอบต้องมาถึงสถานที่สอบก่อนเวลาสอบ 1 ชั่วโมง และทำการลงทะเบียนสอบพร้อมตรวจสอบหลักฐานให้เสร็จเรียบร้อยก่อนหมดเวลาให้เข้าห้องสอบ ทั้งนี้ จุดลงทะเบียนจะปิดตามเวลาที่กำหนด (ดังตารางกำหนดการวันสอบ) กรณีผู้สอบมาลงทะเบียนไม่ทันก่อนเรียกเข้าห้องสอบจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบทุกกรณี! โปรดรักษาเวลาและสิทธิ์ของท่านในการสอบแต่ละครั้ง**
3. เมื่อหมดเวลาเข้าห้องสอบไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบทุกกรณี
4. ผู้สอบแสดงบัตรประชาชน/ บัตรนักศึกษา/ ใบอนุญาตขับรถ (ตัวจริงเท่านั้น) โดยแสดงต่อกรรมการคุมสอบ **กรณีไม่มีบัตรแสดงตนไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบทุกกรณีและไม่อนุญาตให้ใช้ภาพในระบบ REG ในการแสดงตนแทนบัตรตัวจริงทุกกรณี
5. แต่งกายด้วยชุดสุภาพ


☺การสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ CEFR☺
สอบวันที่ 28 เมษายน 2567

สถานที่สอบ : ณ ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีดิจิทัล 7-8 (ชั้น 2) อาคารรัฐสีมาคุณากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

► สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันสอบ : 
     1. บัตรประชาชน, บัตรนักศึกษา, ใบอนุญาตขับรถ (ตัวจริงเท่านั้น)
     2. เงินสด สำหรับผู้สอบที่ต้องการจัดสอบผลสอบแบบไปรษณีย์
     3
. แนะนำให้เตรียมหูฟังมาเอง กรณีที่ไม่มีหูฟังสามารถใช้อุปกรณ์ภายในห้องสอบได้
*หมายเหตุ : เนื่องด้วยห้องสอบเป็นห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ผู้สอบไม่ต้องนำคอมพิวเตอร์ของตนเองมาในวันสอบ

→ กำหนดการวันสอบ ←

รอบ - เวลาสอบ

ลงทะเบียนสอบ หมดเวลาเข้าห้องสอบ

รอบที่ 1 : เวลา 09.00-10.00 น.

เวลา 08.00-08.30 น.

เวลา 08.30 น.
รอบที่ 2 : เวลา 11.00-12.00 น.

เวลา 10.00-10.30 น. 

เวลา 10.30 น.
รอบที่ 3 : เวลา 13.00-14.00 น.

เวลา 12.00-12.30 น. 

เวลา 12.30 น.
รอบที่ 4 : เวลา 15.00 - 16.00 น.

เวลา 14.00 - 14.30 น.

เวลา 14.30 น.

!! แผนที่และตัวอย่างอาคารสอบ (Location map Ratthasimakunakorn Building) >>Click<< !!

คำแนะนำ: เพื่อความสะดวกในการมายังห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีดิจิทัล 7-8 ชั้น 2 แนะนำให้ผู้สอบใช้ลิฟต์บริเวณด้านหน้าตึก (ใกล้กับบันไดเลื่อน)


☺ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 28 เมษายน 2567 (Announcement of list of candidates and exam period) :
    ► ห้องสอบที่ 7 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  [LAB 7]  >>Click<<

    ► ห้องสอบที่ 8 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ [LAB 8]  >>Click<<

หมายเหตุ:
• ผู้สอบโปรดจำห้องสอบและเลขที่นั่งสอบของตนเองตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
• โต๊ะลงทะเบียนอยู่บริเวณหน้าลิฟต์ ชั้น 2 
(*เมื่อผู้สอบมาถึงสถานที่สอบให้ทำการลงทะเบียนตามเวลาที่กำหนด หากผู้สอบไม่ลงทะเบียนตามเวลาที่กำหนดไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบทุกกรณี)
กรณีไม่พบรายชื่อที่ประกาศข้างต้น โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ผ่านทางไลน์ @asp2020 (ภายใน 23 เม.ย. 2567) 

☺English Proficience Exam (CEFR)
       • The exam has 39-45 question, There is a test time of 60 minutes.
       • The exam is a computer-adapted exam.
Notic:
1. The default time allowed is 60 minutes. Students see the timer counting down, and they get a warning 15 minutes before their time runs out.
2. The Markbook shows when a student has not finished their test. The Status column shows Timed out.

CEFR Exam Date:  28 April 2024
Place of Examination:  Digital tech Lab computer 7-8 on 2nd floor, Ratthasimakunakorn Building, Suranaree University of Technology.

→ Exam date Schedule ←

Round/ Time test

Register Timeout for entering
the exam room

Round 1 : 09.00-10.00 hr.

08.00-08.30 hr. 

08.30 hr.
Round 2 : 11.00-12.00 hr.

10.00-10.30 hr. 

10.30 hr.
Round 3 : 13.00-14.00 hr.

12.00-12.30 hr. 

12.30 hr.
Round 4 : 15.00 - 16.00 hr.

14.00 - 14.30 hr.

14.30 hr

► Equipment to prepared for the exan date :
1. Original passport, Student ID
2. Headphone/ Earphone
3. Cash fee 50 Baht, send test results by EMS.

► Terms of register exam and payment :
1. Please check the name and amount of the payer every time before making a payment.
     Notic:* Test takers who make payment after the application system closes will not have a list of entrance examinations. And reserve the right not to refund the examination fee in any case.
2. 
The exam will take place in the 4 rounds.  Candidates cannot select rounds.
3. 
Test Day Procedures : All test takers must arrive at the test site at least one 30 minutes before the scheduled test time in order to complete the Health Screening and Test Registration process. Test takers will not be allowed entry beyond the Checkpoint before the designated check-in time for the reserved test session.

Remark :
   - Registration is closed 30 minutes before the test time.
   - Only Test takers are allowed to enter Test Center area. *
4. The test result will available 7 days after the test.
5. The center for CEFR reserves the right to deny entry to the test room if the required documents are not clear or not presented at the test center on test day and the test taker do not to comply with the rules.
6. No refund of fare at all causes.
7. Receiving exam results is divided into 2 channels as follows:
     7.1 Score Report for tests (Self Pick-Up) on 7 working days after the test date by showing your original ID Card/passport.
     7.2 EMS fee 50 Baht. Cash payment on test day only. 

♠ Receiving exam results:
1. Score Report for tests (Self Pick-Up) on 7 working days after the test date by showing your original ID Card/passport.
2. Self Pick-Up at  Surapat 1 Technopolis, Monday - Friday from 09.00 am to 16.30 pm.
3. EMS fee 50 Baht. Cash payment on test day only.


 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ภายในวันและเวลาราชการเท่านั้น (จ.-ศ. เวลา 08.30 - 16.30 น.)
หน่วยบริการวิชาการ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โทรศัพท์ 0-4422-4821, 0-4422-4810
Line@ : @asp2020

Share

ประชาสัมพันธ์

ข่าว

กิจกรรม