ข่าว /

ตารางการจัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC ปี 2566-2567

ตารางการจัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC ปี 2566-2567

*ตารางกำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสม*

กรุณาอ่านรายละเอียดและปฏิบัติตามให้ครบถ้วน

เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับ ศูนย์สอบTOEIC เซ็นเตอร์ฟอร์โปรเฟสชั่นแนลแอสเซสเม้นท์ (ประเทศไทย)[Center for Professional Assessment (Thailand)] โดยให้เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นผู้ดำเนินการจัดสอบวัดระดับความรู้ “TOEIC” ให้กับนักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ด้านภาษาอังกฤษ และเตรียมความพร้อมเพื่อประเมินทักษะภาษาอังกฤษสอบวัดระดับความรู้ TOEIC เหมาะสำหรับนักศึกษา บุคลากร พนักงานบริษัท หรือผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการสอบวัดระดับความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ TOEIC โดยสามารถนำผลคะแนนไปใช้ได้ทั่วโลกทั้ง หน่วยงานการศึกษาหน่วยงาน การบินโรงแรม บริษัทข้ามชาติ การเงิน การธนาคาร เป็นต้น

Technopolis, Suranaree University of Technology is a representative of TOEIC test center [Center for Professional Assessment (Thailand)]. TOEIC test is provided for students, staffs and individuals. The test is an objective way to measured English Proficiency for recruitment and promoting employees. Moreover to gauge students’ progress of their English-language skill, which is the global standard to contribute the advancement of English writing and communication skill.


หมายเหตุ :

1. หากจำนวนผู้สมัครสอบในแต่ละรุ่นไม่ถึงจำนวน 40 คน 

ทางศูนย์สอบขอเลื่อนการสอบออกไป โดยจะแจ้งให้ผู้สมัครทราบอีกครั้ง

2. สามารถรับผลคะแนนสอบได้หลังจากวันที่สอบ 7 วันทำการ

(ที่ห้องสำนักงานอบรมสัมมนา ชั้น 2 สุรสัมมนาคาร วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 16.30น. เว้นวันหยุดราชการ/นักขัตฤกษ์)

3. หากนักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาต้องการใช้คะแนน TOEIC สำหรับการสมัครงานแนะนำสมัครสอบ

ในนามบุคคลทั่วไปซึ่งจะมีผลสอบเป็นแบบ Personal พร้อมมีรูปถ่ายผู้สมัครสอบในเอกสารผลการสอบ
 
4. จำนวนที่เปิดรับสมัครแต่ละรอบขึ้นอยู่กับขนาดห้องสอบ ซึ่งจะไม่เกินรอบละ 120 คน โดยนับสิทธิ์สอบเฉพาะผู้ที่สมัครและแจ้งชำระเงินค่าลงทะเบียนทางอีเมลแล้วเท่านั้น
 
หากครบจำนวนตามที่กำหนดไว้แล้ว ระบบจะปิดรับสมัครทันทีในรุ่นนั้น ๆ
 
5. ผู้สอบโปรดตรวจสอบจำนวนผู้ชำระเงินทุกครั้งก่อนแจ้งชำระเงิน หากแจ้งชำระเงินเข้ามาหลังจากระบบปิดรับสมัครจะไม่มีชื่อเข้าสอบ และสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าสมัครสอบในทุกกรณี
 
6. สงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าสมัครสอบในทุกกรณีที่ผู้สมัครจ่ายเงินค่าสมัครสอบแล้วมาเข้าสอบไม่ได้
 
7. การสอบ TOEIC จะต้องเว้นระยะห่าง 5 วันจึงจะสามารถสมัครสอบครั้งต่อไปได้
 
8. จำนวนผู้ชำระเงินและอีเมลตอบกลับ ระบบจะอัพเดตทุกวัน จันทร์ - ศุกร์ ในเวลาทำการ (เว้นวันหยุดราชการ/นักขัตฤกษ์)
 
9. ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้สอบในสถานะ Student / Staff อย่างน้อย 40 ที่ในแต่ละรอบการจัดสอบ
 
10. นักศึกษาที่ประสงค์สอบในสถานะ Student แต่บัตรนักศึกษาหมดอายุ สามารถขอใบรับรองการเป็นนักศึกษาจากศูนย์บริการการศึกษาฯ มายื่นแทนได้
 
11. ไม่แนะนำให้นำสิ่งของมีค่ามาในวันสอบเนื่องจากไม่สามารถนำเข้าห้องสอบได้ และหากทรัพย์สินชำรุดหรือสูญหายทางศูนย์สอบจะไม่รับผิดชอบในทุกกรณี
 
                                                                                                   
 
Notice : 
1. If the number of test takers in each session less than 40 people, the organization will postpone and will and will tell more information later.
 
2. The test result will available 7 days after the test.
Please receive the test result at Room Office, Surasammanakhan, Monday - Friday from 09.00 am to 16.30 pm.
 
3. If the student are going to graduated the semester course and want to apply the job. We recommended to register the TOEIC TEST as PERSONAL test which has picture of test taker on the test report (Most of companies required the personal test.)
 
4. The registration will be closed prior date, if the number of test takers are full. Please register next time.
 
5. No refund of fare at all causes.
 

ทางศูนย์สอบขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่สมัครและแจ้งรายละเอียดการชำระเงินทางอีเมลแล้วเท่านั้น

หากมีผู้แจ้งรายละเอียดการชำระเงินครบตามจำนวนที่กำหนดจะปิดรับสมัครในรอบนั้นทันที

>>ข้อมูลสำหรับผู้สอบโปรดอ่านและทำความเข้าใจก่อนเข้าสอบ Information for Test Takers<<

 

คำถามที่พบบ่อย

คำถาม คำตอบ

การสอบในสถานะ SUT Student / SUT Staff / Personal
แตกต่างกันอย่างไร 

แตกต่างกันที่ผลคะแนนสอบ
Personal มีรูปถ่ายติดบนผลคะแนน
SUT Student / SUT Staff ไม่มีรูปถ่ายติดบนผลคะแนน
 

ผลคะแนนสอบแต่ละประเภทสามารถนำไปใช้ได้เหมือนกันหรือไม่?

ผลคะแนนทุกประเภทสามารถนำไปใช้ได้เหมือนกันตามมาตราฐานสากล ขึ้นอยู่กับนโยบายขององค์กรปลายทางว่าจำกัดประเภทผลคะแนนหรือไม่
 

หากต้องการสอบในสถานะ SUT Student
แต่บัตรนักศึกษาหมดอายุก่อนถึงวันสอบต้องทำอย่างไร?

นักศึกษาสามารถขอใบรับรองการเป็นนักศึกษาจากศูนย์บริการการศึกษา เพื่อนำมายื่นเข้าสอบแทนบัตรนักศึกษาได้ (ใช้ฉบับจริงยื่นเท่านั้น)
 

ชำระเงินค่าสมัครแล้วแต่ไม่สะดวกเข้าสอบสามารถเลื่อนรอบสอบได้หรือไม่?

ผู้สอบที่ชำระเงินแล้วไม่สามารถขอเลื่อนการสอบได้ทุกกรณี ยกเว้น กรณีติดโควิด-19 หรือมีเหตุฉุกเฉินเข้าโรงพยาบาล
สามารถนำใบรับรองแพทย์มายื่นเพื่อทำการเลื่อนรอบสอบได้
*โดยจะเป็นการเลื่อนไปสอบในรอบถัดไปเท่านั้น ไม่สามารถขอเลื่อนไปสอบรอบอื่นๆได้
 

ชำระเงินค่าสมัครสอบแล้วขอยกเลิกการสอบได้หรือไม่?

สามารถขอยกเลิกการสอบได้
แต่ทางศูนย์สอบขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าสมัครสอบในทุกกรณี
 

ชำระเงินค่าสมัครสอบแล้วแต่ไม่สะดวกเข้าสอบ
สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นสอบแทนได้หรือไม่?

สามารถทำได้ โดยต้องแจ้งศูนย์สอบก่อนวันสอบ 3-5 วันทำการ หากเกินกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์โดยอัตโนมัติ
 

เอกสารที่นำมายืนยันตัวตนก่อนเข้าห้องสอบ
ใช้เป็นสำเนาหรือเอกสารไฟล์ได้หรือไม่?

ไม่ได้ เอกสารทุกฉบับที่นำมายืนยันตัวตนก่อนเข้าห้องสอบต้องเป็นฉบับจริงและยังไม่หมดอายุเท่านั้น
 

สมัครสอบในสถานะ Personal ต้องเตรียมรูปถ่ายไปเองหรือไม่?

ไม่ต้อง ศูนย์สอบจะมีการถ่ายรูปให้ผู้สอบก่อนเข้าห้องสอบ
 

สถานที่สอบ TOEIC อยู่ที่ไหน?

อาคารสุรพัฒน์ 1 เทคโนธานี หรือ อาคารสุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ให้ดูรายละเอียดตามประกาศตอนเปิดรับสมัครในรอบนั้น ๆ
 

คะแนน TOEIC จะได้รับหลังจากวันสอบกี่วัน?

คะแนนสอบสามารถรับได้หลังจากวันที่สอบ 7 วันทำการ (ไม่นับรวมวันหยุด)
โดยสามารถติดตามการแจ้งรับผลคะแนนได้ที่ FB:เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 

คะแนนสอบ TOEIC สามารถรับแทนได้หรือไม่?

สามารถรับแทนได้ โดยต้องมีบัตรประชาชนของผู้รับแทนและผู้สอบมายื่นกับเจ้าหน้าที่
 

สามารถสอบถามเลขพัสดุผลคะแนนสอบกรณีส่ง EMS ได้อย่างไร?

โทรสอบถามได้ที่ 02-2607061 ต่อ 610
 

ใบผลคะแนนสอบ TOEIC ตัวจริงหายสามารถขอใหม่ได้หรือไม่?

ได้ ให้แจ้งความประสงค์เข้ามาทางอีเมล toeicsut@gmail.com
ศูนย์สอบมทส.จะออกใบรับรองการสอบให้ท่าน และท่านสามารถนำใบรับรอง ไปยื่นติดต่อขอรีปริ้นผลคะแนนใหม่กับทางศูนย์สอบกรุงเทพฯ ได้
 

แจ้งชำระเงินค่าสมัครสอบทางอีเมลแล้วแต่สถานะยังไม่เปลี่ยน?

เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบหลักฐานเพื่อแจ้งอีเมลตอบกลับและปรับสถานะให้ท่าน 1-2 วันทำการ 
 

ชำระเงินค่าสมัครสอบผ่านแอพลิเคชันธนาคารได้หรือไม่?

ชำระผ่านแอพลิเคชันธนาคารได้
 

สามารถออกใบเสร็จการชำระเงินค่าสมัครสอบในนามหน่วยงานอื่นได้หรือไม่?

ได้ ให้ผู้สอบแจ้งรายละเอียดการออกใบเสร็จที่ต้องการเข้ามาทางอีเมลตอนแจ้งชำระเงิน ใบเสร็จการชำระเงินจะได้รับในวันสอบ
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
หน่วยบริการอบรมสัมมนา
เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โทร 0-4422-4821
LINE : @asp2020
(
เฉพาะจันทร์-ศุกร์ 09.00-17.00 น.)
(หยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)


Share

ประชาสัมพันธ์

ข่าว

กิจกรรม