ประชาสัมพันธ์ /

บริการสืบค้นข้อมูล ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บริการสืบค้นข้อมูล ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
บริการสืบค้นข้อมูล ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผ่านเว็บไซต์ www.stdb.mhesi.go.th ตลอด 24 ชั่วโมง
 
 1. นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)
รวบรวม นักวิทยาศาสตร์ / นักวิจัย ในประเทศ ผู้มีความเชี่ยวชาญของแต่ละสาขาวิชา สามารถค้นหาข้อมูลเพื่อดูประวัติ และผลงานวิจัย
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
 
 2. ผลงานวิจัย (RESEARCH)
รวบรวมผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งประเทศ ซึ่งมีข้อมูลผลงานวิจัยที่หลากหลาย สามารถค้นหาข้อมูลเพื่อศึกษาและหาแนวทางการวิจัย

 3. เครื่องมือ (EQUIPMENT)
รวบรวมข้อมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ค้นหาข้อมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาข้อมูลความสามารถของเครื่อง วิธีใช้งานเครื่องมือรวมถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

 4. ห้องปฏิบัติการ (LABORATORY)
รวบรวมห้องปฏิบัติการ แยกเป็นหน่วยงาน และจังหวัด ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ สามารถค้นหาห้องปฏิบัติการใกล้เคียง เพื่อติดต่อใช้บริการกับผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ
 
#สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
75/47 กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
อาคารพระจอมเกล้า ถ.พระราม 6
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 02 333 3943
โทรสาร : 02 333 3700 ต่อ 4056
 
#ผู้ประสานงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เนรัญชลา ชุปวา
หน่วยบริการห้องปฏิบัติการทดสอบและรับรองมาตรฐาน (LSU)
เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โทรศัพท์ 044-223314
อีเมล neranch@g.sut.ac.th
ไลน์ @LSU_sut

Share

ประชาสัมพันธ์

ข่าว

กิจกรรม